Login to view details and place reservations

อาคารสิริวิทยลักษณ์
17/03/2019 - 23/03/2019
View Schedule :
Feb-2019
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
                      1     2  
  3     4     5     6     7     8     9  
  10     11     12     13     14     15     16  
  17     18     19     20     21     22     23  
  24     25     26     27     28          
                           
Mar-2019
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
                      1     2  
  3     4     5     6     7     8     9  
  10     11     12     13     14     15     16  
  17     18     19     20     21     22     23  
  24     25     26     27     28     29     30  
  31                          
Apr-2019
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1     2     3     4     5     6  
  7     8     9     10     11     12     13  
  14     15     16     17     18     19     20  
  21     22     23     24     25     26     27  
  28     29     30                  
                           

<< Prev Month
This Month
Next Month >>
อาทิตย์
17-03-2019
8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00
                                       
ห้องปฏิบัติการสอน205
วิภพ พวงศิริ เดินท่อประปา
ห้องปฏิบัติการสอน305
วิภพ พวงศิริ เดินท่อประปา
ห้องประชุมกลาง
ห้องประชุมคณะ
จุฑารัตน์ พานทอง  อดีต อธก.สมคิดและคณะ มาใช้ห้องอเนกประสงค์
ห้องประชุมบริหาร
ห้องประชุมย่อย1
ห้องประชุมย่อย2
ห้องสัมมนา1
วิภพ พวงศิริ ซ่อมแซมผนังไม้
ห้องสัมมนา2
วิภพ พวงศิริ ซ่อมแซมผนังไม้
ห้องสัมมนา3
ธิติโชติ อัจฉริยาภรณ์ ซ่อมแซมผนังไม้
ห้องสัมมนา4
วิภพ พวงศิริ ซ่อมแซมผนังไม้
ห้องเรียน 207
ห้องเรียน 208
วิภพ พวงศิริ พุฒเมธ ประชุม ไอดิน ใช้จอ LED
ห้องเรียน 211
ห้องเรียน 307
ห้องเรียน 308
ปชาบดี ปุ่มสีดา การเรียนการสอน ป.โท รุ่น 3 วิชา วรน.631
ห้องเรียน 309
ห้องเรียน 310
ห้องเรียน 311
ปชาบดี ปุ่มสีดา การเรียนการสอน ป.โท วรน.604
ห้องเอนกประสงค์ - ห้อง103

จันทร์
18-03-2019
8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00
                                       
ห้องปฏิบัติการสอน205
ห้องปฏิบัติการสอน305
ห้องประชุมกลาง
กฤตภรณ์ คุ้มวงษ์ดี หลักสูตร ป.ตรี ประชุมเตรียมงานนิทรรศการ โครงการลงพื้นที่ชั้นปี 2 (นักศึกษา +อาจารย์ )
ห้องประชุมคณะ
ห้องประชุมบริหาร
ห้องประชุมย่อย1
TimoTapani Ojanen ประชุบกับ นศ.
ห้องประชุมย่อย2
อธิษฐาน์ คงทรัพย์ จองห้องสำหรับนัดอาจารย์ทำ PA
ห้องสัมมนา1
ห้องสัมมนา2
กฤตภรณ์ คุ้มวงษ์ดี LSE 311 Brain, Mind and Education (Section 2)
ห้องสัมมนา3
กฤตภรณ์ คุ้มวงษ์ดี LSE 331 Curriculum and Pedagogy
ห้องสัมมนา4
ห้องเรียน 207
กฤตภรณ์ คุ้มวงษ์ดี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 กลุ่ม 7 ประชุมทำโครงงานลงพื้นที่
ห้องเรียน 208
วิภพ พวงศิริ พุฒเมธ ประชุม ไอดิน
ห้องเรียน 211
อัครา เมธาสุข นศ ปี2 กลุ่ม3 เตรียมงานชุมชน ใช้คอมครับ
ห้องเรียน 307
ชาลิณี สุวรรณติวงค์ นักศึกษา ป.ตรี ปี2 (น้องตุ๊บตั๊บ) ประชุมเรื่องการเลือกตั้งประธานบ้าน ใช้คอมฯ+โสตฯ
ห้องเรียน 308
กฤตภรณ์ คุ้มวงษ์ดี LSE 103 Education across the World (Sec 2) ชลิดา เหล่าจุมพล นักศึกษาปี2ประชุมโครงการนวัตกรรมสังคม ใช้คอมค่ะ
ห้องเรียน 309
กฤตภรณ์ คุ้มวงษ์ดี LSE 103 Education across the World (Sec 3) สุรวิทย์ อัสสพันธุ์ 
ห้องเรียน 310
กฤตภรณ์ คุ้มวงษ์ดี LSE 103 Education across the World (Sec 1)
ห้องเรียน 311
กฤตภรณ์ คุ้มวงษ์ดี LSE 302 Learning Portfolio 4
ห้องเอนกประสงค์ - ห้อง103

อังคาร
19-03-2019
8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00
                                       
ห้องปฏิบัติการสอน205
กฤตภรณ์ คุ้มวงษ์ดี LSE 321 Problem Solving in Mathematics and Science กฤตภรณ์ คุ้มวงษ์ดี LSE 101 Human Learning (กลุ่ม 3 )
ห้องปฏิบัติการสอน305
กฤตภรณ์ คุ้มวงษ์ดี LSE 442 Media for Learning
ห้องประชุมกลาง
ห้องประชุมคณะ
ห้องประชุมบริหาร
ห้องประชุมย่อย1
อธิษฐาน์ คงทรัพย์ จองห้องสำหรับนัดอาจารย์ทำ PA
ห้องประชุมย่อย2
ห้องสัมมนา1
กฤตภรณ์ คุ้มวงษ์ดี LSE 101 Human Learning (กลุ่ม 2 )
ห้องสัมมนา2
กฤตภรณ์ คุ้มวงษ์ดี LSE 101 Human Learning (กลุ่ม 1 )
ห้องสัมมนา3
ห้องสัมมนา4
กฤตภรณ์ คุ้มวงษ์ดี LSE 203 Arts and Drama for Transformation
ห้องเรียน 207
ฐิติกาญจน์ อัศตรกุล ประชุมโครงงาน นศ.ปี 2 กลุ่ม 5
ห้องเรียน 208
อัครา เมธาสุข นศ ปี2 กลุ่ม3 เตรียมโครงการ ใช้คอมครับ
ห้องเรียน 211
ธิติโชติ อัจฉริยาภรณ์ ประชุมโครงการ นศ. ปี2 กลุ่ม 7
ห้องเรียน 307
ไอยเรศ บุญฤทธิ์ ประชุมโครงการ นศ. ปี2 กลุ่ม 8 ชาลิณี สุวรรณติวงค์ กิจกรรมนักศึกษาเลือกพ่อบ้านแม่บ้าน ใช้อุปกรณ์โสตฯ
ห้องเรียน 308
ชาลิณี สุวรรณติวงค์ กิจกรรมนักศึกษาเลือกพ่อบ้านแม่บ้าน ใช้อุปกรณ์โสตฯ
ห้องเรียน 309
ชาลิณี สุวรรณติวงค์ กิจกรรมนักศึกษาเลือกพ่อบ้านแม่บ้าน ใช้อุปกรณ์โสตฯ
ห้องเรียน 310
สิทธิชัย วิชัยดิษฐ ประชุมโครงการ นศ. ปี2 กลุ่ม2 ชาลิณี สุวรรณติวงค์ กิจกรรมนักศึกษาเลือกพ่อบ้านแม่บ้าน ใช้อุปกรณ์โสตฯ
ห้องเรียน 311
กฤตภรณ์ คุ้มวงษ์ดี LSE 315 Thai Education Policy and its International Context
ห้องเอนกประสงค์ - ห้อง103
ชาลิณี สุวรรณติวงค์ กิจกรรม Workshop ศูนย์บ่มเพาะนวัตกรการเรียนรู้ ขอคอมพิวเตอร์และโปรเจคเตอร์ด้วยค่ะ

พุธ
20-03-2019
8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00
                                       
ห้องปฏิบัติการสอน205
ชลิดา เหล่าจุมพล นักศึกษาปี2กลุ่ม6ประชุมโครงการนวัตกรรมทางสังคม (ห้องเล็กเต็มหมดเลยต้องจองห้องนี้ค่ะ)
ห้องปฏิบัติการสอน305
วิภพ พวงศิริ อ.โคดี้ ประชุมกับ นศ.ปี 1 (17.00-20.30) ไม่ใช่อุปกรณ์โสตฯ
ห้องประชุมกลาง
จุฑารัตน์ พานทอง ประชุมผู้บริหาร (ใช้คอมค่ะ)
ห้องประชุมคณะ
จุฑารัตน์ พานทอง รับประทานอาหารกลางวัน (ประชุมรวมอาจารย์คณะ)
ห้องประชุมบริหาร
ห้องประชุมย่อย1
ห้องประชุมย่อย2
ห้องสัมมนา1
ห้องสัมมนา2
วิภพ พวงศิริ วิทยาลัยนวัตกรรม จัดอบรม
ห้องสัมมนา3
จุฑารัตน์ พานทอง ประชุมรวมอาจารย์คณะ (ใช้คอมค่ะ) กฤตภรณ์ คุ้มวงษ์ดี LSE 103 Education across the World เรียนเพิ่ม 17.00-20.30 น.
ห้องสัมมนา4
กฤตภรณ์ คุ้มวงษ์ดี LSE 103 Education across the World เรียนเพิ่ม 17.00-20.30 น.
ห้องเรียน 207
กฤตภรณ์ คุ้มวงษ์ดี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 กลุ่ม 7 ประชุมทำโครงงานลงพื้นที่
ห้องเรียน 208
อัครา เมธาสุข นศ ปี2 กลุ่ม3 เตรียมงานชุมชน ใช้คอมครับ
ห้องเรียน 211
สิทธิชัย วิชัยดิษฐ ประชุมโครงงาน นศ กลุ่ม2 ใช้คอมครับ
ห้องเรียน 307
ไอยเรศ บุญฤทธิ์ project G.8
ห้องเรียน 308
ชาลิณี สุวรรณติวงค์ ประชุมชี้แจงกฏระเบียบการเลือกตั้ง กน. คณะฯ ใช้คอม และโปรเจคเตอร์ด้วยค่ะ กฤตภรณ์ คุ้มวงษ์ดี LSE 103 Education across the World (Sec 3) เรียนเพิ่ม 17.00-20.30 น.
ห้องเรียน 309
สุรวิทย์ อัสสพันธุ์ กลุ่ม 10 ประชุม ใช้คอมครับ กฤตภรณ์ คุ้มวงษ์ดี LSE 103 Education across the World (Sec 3) เรียนเพิ่ม 17.00-20.30 น.
ห้องเรียน 310
กฤตภรณ์ คุ้มวงษ์ดี LSE 103 Education across the World (Sec 3) เรียนเพิ่ม 17.00-20.30 น.
ห้องเรียน 311
ฝน นิลเขต Gr 9 meeting
ห้องเอนกประสงค์ - ห้อง103
วิภพ พวงศิริ วิทยาลัยนวัตกรรม จัดเลี้ยงอบรม

พฤหัสษบดี
21-03-2019
8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00
                                       
ห้องปฏิบัติการสอน205
ห้องปฏิบัติการสอน305
ห้องประชุมกลาง
อภิชาติ อ้วนศิริ สัมภาษณ์ ครูจีน รร.สาธิต ขอ TV, Notbook
ห้องประชุมคณะ
ห้องประชุมบริหาร
อธิษฐาน์ คงทรัพย์ ประชุมก่อการครู ขอ Notebook สำหรับต่อเข้า LCD Projector
ห้องประชุมย่อย1
ห้องประชุมย่อย2
ห้องสัมมนา1
ห้องสัมมนา2
กฤตภรณ์ คุ้มวงษ์ดี LSE 204 Media and Technology
ห้องสัมมนา3
ห้องสัมมนา4
กฤตภรณ์ คุ้มวงษ์ดี LSE312 โง่ ฉลาด บ้า : สติปัญญามนุษย์
ห้องเรียน 207
ห้องเรียน 208
ธิติโชติ อัจฉริยาภรณ์ ประชุมงานเติบโต งอกงาม ผลิบาน
ห้องเรียน 211
ห้องเรียน 307
ห้องเรียน 308
ห้องเรียน 309
ห้องเรียน 310
สิทธิชัย วิชัยดิษฐ ประชุมโครงการ นศ. ปี2 กลุ่ม2
ห้องเรียน 311
ห้องเอนกประสงค์ - ห้อง103

ศุกร์
22-03-2019
8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00
                                       
ห้องปฏิบัติการสอน205
ห้องปฏิบัติการสอน305
ห้องประชุมกลาง
จุฑารัตน์ พานทอง ดูงาน ม.กรุงเทพ (อ.เปี๊ยก) ใช้คอม ทานข้าว
ห้องประชุมคณะ
ห้องประชุมบริหาร
ห้องประชุมย่อย1
ห้องประชุมย่อย2
ห้องสัมมนา1
ห้องสัมมนา2
กฤตภรณ์ คุ้มวงษ์ดี LSE 202 Learning Portfolio 2
ห้องสัมมนา3
ห้องสัมมนา4
สุประวีณ์ ชินโชติกร cluster จำนวน 80 คน
ห้องเรียน 207
ห้องเรียน 208
ห้องเรียน 211
ห้องเรียน 307
ห้องเรียน 308
ห้องเรียน 309
ห้องเรียน 310
ห้องเรียน 311
กฤตภรณ์ คุ้มวงษ์ดี LSE 313 เส้นทางสู่การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
ห้องเอนกประสงค์ - ห้อง103
สุประวีณ์ ชินโชติกร Cluster

เสาร์
23-03-2019
8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00
                                       
ห้องปฏิบัติการสอน205
ห้องปฏิบัติการสอน305
ห้องประชุมกลาง
ห้องประชุมคณะ
ห้องประชุมบริหาร
ห้องประชุมย่อย1
ห้องประชุมย่อย2
ห้องสัมมนา1
ห้องสัมมนา2
ห้องสัมมนา3
ปชาบดี ปุ่มสีดา การเรียนการสอน ป.โท รายวิชา วรน.610
ห้องสัมมนา4
ปชาบดี ปุ่มสีดา การเรียนการสอน ป.โท รายวิชา วรน.611
ห้องเรียน 207
ห้องเรียน 208
ห้องเรียน 211
ห้องเรียน 307
ห้องเรียน 308
ห้องเรียน 309
สุรวิทย์ อัสสพันธุ์ กลุ่ม 10 ประชุม ใช้คอมครับ
ห้องเรียน 310
ห้องเรียน 311
ห้องเอนกประสงค์ - ห้อง103

This Week

Faculty of Learning Sciences and Education

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์